3000 Câu Đàm Thoại Tiếng Hoa

học tập tiếng trung hoa 3000 câu đàm thoại tiếng Trung Đàm thoại tiếng Trung giao tiếp tiếng Trung giờ đồng hồ Hoa phổ cập tiếng Trung cơ bản

Bạn đang xem: 3000 câu đàm thoại tiếng hoa

*
pdf

3000 câu đàm thoại tiếng Trung - Phần 26


*
docx

tự vựng tiếng Trung cơ bản


Xem thêm:

*
pdf

250 từ giúp bạn đi mọi Trung Hoa: Phần 2


*
pdf

khảo sát điều tra lỗi không nên của sinh viên khoa ngoại ngữ, Đại học tập Thái Nguyên khi dịch trực tiếp từ Hán Việt quý phái tiếng Trung với gi...


Nội dung

Biên tập: học tập Tiếng Trung Quốc3000 CÂUĐÀM THOẠITIẾNG TRUNGPHẦN 01http://hoctiengtrungquoc.onlinehttp://facebook.com/hoctiengtrungquoc 1Chào bạn!你好!Nǐ hǎo!2Bạn khỏe mạnh không?你好吗?Nǐ hǎo ma?3Sức khỏe bố mẹ bạn tốtkhông?你爸爸妈妈身体好吗?Nǐ bàba māma shēntǐhǎo ma?4Sức khỏe phụ huynh tôi đềurất tốt.我爸爸妈妈身体都很好。Wǒ bàba māma shēntǐdōu hěn hǎo.5Hôm nay quá trình củabạn bận không?今天你的工作忙吗?Jīntiān nǐ de gōngzuòmáng ma?6Hôm nay quá trình củatôi ko bận lắm.今天我的工作不太忙。Jīntiān wǒ de gōngzuòbú tài máng.7Ngày mai anh trai bạnbận không?明天你哥哥忙吗?Míngtiān nǐ gēge mángma?8Ngày mai anh trai tôi rấtbận.明天我哥哥很忙。Míngtiān wǒ gēge hěnmáng.9Hôm qua chị gái các bạn điđâu?昨天你的姐姐去哪儿?Zuótiān nǐ de jiějie qùnǎr?10Hôm qua chị gái tôi đếnnhà cô giáo.昨天我的姐姐去老师家。Zuótiān wǒ de jiějie qùlǎoshī jiā.11Chị gái bạn đến nhà côgiáo làm gì?你的姐姐去老师家做什么?Nǐ de jiějie qù lǎoshī jiāzuò shénme?12Chị gái tôi đến nhà côgiáo học tập Tiếng Trung.我的姐姐去老师家学习汉语。Wǒ de jiějie qù lǎoshījiā xuéxí hànyǔ.13Nhà cô giáo bạn ở đâu?你老师的家在哪儿?Nǐ lǎoshī de jiā zài nǎr?14Nhà gia sư tôi sống trườnghọc.我老师的家在学校。Wǒ lǎoshī de jiā zàixuéxiào.15Trường học của công ty ởđâu.你的学校在哪儿?Nǐ de xuéxiào zài nǎr?Trang 3 16Trường học của mình ở HàNội.我的学校在河内。Wǒ de xuéxiào zàihénèi.17Hôm nay trang bị mấy?今天星期几?Jīntiān xīngqī jǐ?18Hôm nay thiết bị hai.今天星期一。Jīntiān xīngqī yī.19Ngày mai máy mấy?明天星期几?Míngtiān xīngqī jǐ?20Ngày mai lắp thêm ba.明天星期二。Míngtiān xīngqī èr.21Hôm qua máy mấy?昨天星期几?Zuótiān xīngqī jǐ?22Hôm qua chủ nhật.昨天星期天。Zuótiān xīngqī tiān.23Chủ nhật các bạn làm gì?星期天你做什么?Xīngqītiān nǐ zuòshénme?24Chủ nhật tôi ở trong nhà xemtivi.星期天我在家看电视。Xīngqītiān wǒ zàijiākàn diànshì.25Chủ nhật tôi cũng sinh sống nhàxem tivi.星期天我也在家看电视。Xīngqītiān wǒ yě zàijiākàn diànshì.26Chủ nhật công ty chúng tôi đềuở nhà xem tivi.星期天我们都在家看电视。Xīngqītiān wǒmen dōuzàijiā kàn diànshì.27Ngày mai tôi mang lại bưuđiện nhờ cất hộ thư, chúng ta đikhông?明天我去邮局寄信,你去吗?Míngtiān wǒ qù yóujú jìxìn, nǐ qù ma?28Ngày mai tôi ko đếnbưu năng lượng điện gửi thư.明天我不去邮局寄信。Míngtiān wǒ bú sữa qùyóujú jì xìn.29Ngày mai tôi đến ngânhàng rút tiền.明天我去银行取钱。Míngtiān wǒ qù yínháng qǔ qián.30Ngày mai tôi ko đếnngân sản phẩm rút tiền.明天我不去银行取钱。Míngtiān wǒ bú sữa qùyínháng qǔ qián.31Ngày mai tôi đi bắckinh, chúng ta đi không?明天我去北京,你去吗?Míngtiān wǒ qù běijīng,nǐ qù ma?Trang 4 32Ngày mai tôi ko đibắc kinh, tôi đi thiên anmôn.明天我不去北京,我去天安门。Míngtiān wǒ mút qù běijīng, wǒ qù tiān’ānmén.33Thiên an môn ở đâu?天安门在哪儿?Tiān’ānmén zài nǎr?34Thiên an môn làm việc TrungQuốc.天安门在中国。Tiān’ānmén zài zhōngguó.35Bạn biết trung hoa ởđâu không?你知道中国在哪儿吗?Nǐ zhīdào zhōngguó zàinǎr ma?36Tôi do dự TrungQuốc sống đâu.我不知道中国在哪儿。Wǒ bù zhīdào zhōngguózài nǎr.37Thứ bẩy tôi ở trong nhà họcbài.星期六我在家学习。Xīngqīliù wǒ zàijiā xuéxí.38Thứ bẩy tôi muốn đếntrường học tập học tiếngAnh.星期六我要去学校学习英语。Xīngqīliù wǒ yào qùxuéxiào xuéxí yīngyǔ.39Bạn thân quen biết bạn kiakhông? Ông ta là ai?你认识那个人吗?他是谁?Nǐ rènshi nàge nhón nhén ma?Tā shì shuí?40Tôi chần chờ ông ta làai.我不知道他是谁。Wǒ bù zhīdào tā shìshuí.41Ông ta là bạn của ba tôi,ông ta là bác bỏ sỹ.他是我爸爸的朋友,他是大夫。Tā shì wǒ bàba depéngyǒu, tā shì dàifu.42Ông ta là bác sỹ à?他是大夫吗?Tā shì dàifu ma?43Phải, ông ta là bs củatôi.对,他是我的大夫。Duì, tā shì wǒ de dàifu.44Em gái chúng ta làm nghề gì?你的妹妹做什么工作?Nǐ de mèimei zuòshénme gōngzuò?45Em gái tôi là học sinh.我的妹妹是学生。46Em gái bạn là lưu lại họcsinh vn phải你的妹妹是越南留学生吗?Wǒ de mèimei shìxuésheng.Nǐ de mèimei shì yuènánliúxuéshēng ma?Trang 5 47Đúng, em gái tôi là lưuhọc sinh Việt Nam.对,我的妹妹是越南留学生。Duì, wǒ de mèimei shìyuènán liúxuéshēng.48Em gái của người sử dụng cũng làlưu học sinh Việt Namphải không?你的妹妹也是越南留学生吗?Nǐ de mèimei yěshìyuènán liúxuéshēngma?49Phải, bọn họ những là lưuhọc sinh Việt Nam.是,他们都是越南留学生。Shì, tāmen dōu shìyuènán liúxuéshēng.50Tôi thương hiệu là Vũ.我叫阿武。Wǒ jiào āwǔ.51Năm ni tôi 20 tuổi.我今年二十岁。Wǒ jīnnián èrshí suì.52Tôi là cô giáo tiếngTrung.我是汉语老师。Wǒ shì hànyǔ lǎoshī.53Văn phòng của mình ởtrường học.我的办公室在学校。Wǒ de bàngōngshì zàixuéxiào.54Tôi sống sinh hoạt tòa đơn vị này .我住在这个楼。Wǒ zhù zài zhè ge lóu.55Số phòng của mình là 808.我的房间号是八零八。Wǒ de fángjiān hào shìbā líng bā.56Anh trai tôi là bác bỏ sỹ.我的哥哥是大夫。Wǒ de gēge shì dàifu.57Em gái tôi là sinh viên.我的妹妹是大学生。58Em trai tôi là lưu họcsinh.我的弟弟是留学生。Wǒ de mèimei shì dàxuéshēng.Wǒ de dìdì shì liúxuéshēng.59Tôi quen thuộc biết giáo viên củabạn.我认识你的女老师。Wǒ rènshi nǐ de nǚlǎoshī.60Cô giáo của doanh nghiệp là giáoviên giờ Anh.你的老师是英语老师。Nǐ de lǎoshī shì yīngyǔlǎoshī.61Hôm nay các bước củatôi vô cùng mệt.今天我的工作很忙。Jīntiān wǒ de gōngzuòhěn lèi.62Tôi ước ao về đơn vị nghỉngơi.我要回家休息。Wǒ yào huí jiā xiūxi.Trang 6 63Công việc của em gái tôicũng rất bận.我妹妹的工作也很忙。Wǒ mèimei de gōngzuòyě hěn máng.64Em trai tôi cũng muốnđến bank rút tiền.我的弟弟也要去银行换钱。Wǒ de dìdi yě yào qù yínháng huànqián.65Sáng ngày mai chúng tôiđều đến ngân hàng đổitiền.明天上午我们都去银行换钱。Míngtiān shàngwǔwǒmen dōu qù yínhánghuànqián.66Chúng tôi hy vọng đổi8000 quần chúng tệ.我们要换八千人民币。Wǒmen yào huàn bāqiān rénmínbì.67Bạn của tôi mong muốn đổi3000 đô Mỹ.我的朋友要换三千美元。Wǒ de péngyǒu yào huànsān qiān měiyuán.68Chiều bây giờ chúngtôi còn mang lại bưu năng lượng điện gửithư .今天下午我们还去邮局寄信。Jīntiān xiàwǔ wǒmen háiqù yóujú jì xìn.6970Tôi giữ hộ thư cho bà bầu củatôi. Họ đều rất khỏe.我给我的妈妈寄信。他们都很好。Wǒ gěi wǒ de māma jìxìn. Tāmen dōu hěn hǎo.71Chủ nhật công ty chúng tôi đếncửa hàng thiết lập hoa quả.星期日我们去商店买水果。Xīngqīrì wǒmen qùshāngdiàn mǎi shuǐguǒ.72Mẹ tôi mong muốn mua haicân táo.我的妈妈要买两斤苹果。Wǒ de māma yào mǎiliǎng jīn píngguǒ.73Táo một cân bao nhiêutiền?苹果一斤多少钱?Píngguǒ yì jīn duōshǎoqián?74Táo một cân nặng là 8 tệ.苹果一斤八块钱。75Bạn muốn mua mấy cântáo?你要买几斤苹果?Píngguǒ yì jīn bā kuàiqián.Nǐ yào mǎi jǐ jīn píngguǒ?7677Tôi mong muốn mua 4 cân táo.4 cân táo bị cắn là 60 tệ.我要买四斤苹果。四斤苹果是六十块钱。78Bạn còn ý muốn mua cáikhác không?你还要买别的吗?Wǒ yào mǎi sì jīn píngguǒ. Sì jīn píngguǒ shì liùshí kuài qián.Nǐ hái yào mǎi bié dema?Trang 7 79Tôi còn mong muốn mua quýt.Quýt 1 cân nặng bao nhiêutiền?我还要买橘子。Wǒ hái yào mǎi júzi.橘子一斤多少钱?Júzi yì jīn duōshǎoqián?81Một cân quýt là 9 tệ.橘子一斤是九块钱。Júzi yì jīn shì jiǔ kuàiqián.82Bạn ý muốn mua mấy cânquýt?你要买几斤橘子?Nǐ yào mǎi jǐ jīn júzi?83Tôi ước ao mua 5 cânquýt.我要买五斤橘子。Wǒ yào mǎi wǔ jīn júzi.845 cân nặng quýt là 80 tệ.五斤橘子是八十块钱。Wǔ jīn júzi shì bā shíkuài qián.85Tổng cùng hết bao nhiêutiền?一共多少钱?Yígòng duōshǎo qián?86Tổng cộng hết 890 tệ.一共八百九十块钱。Yígòng bā bǎi jiǔshíkuài qián.87Bạn đưa cho tôi 1000 tệđi.你给我一千块钱吧。Nǐ gěi wǒ yì qiān kuàiqián ba.88Tôi không tồn tại 1000 tệ.我没有一千块钱。Wǒ méiyǒu yì qiān kuàiqián.89Vậy các bạn đưa cho tôi3000 tệ cũng được.那你给我三千块钱也可以。Nà nǐ gěi wǒ sān qiānkuài qián yě kěyǐ.90Đây là 3000 quần chúng. # tệ.这是你的三千人民币。Zhè shì nǐ de sān qiānrénmínbì.91Tôi trả lại bạn 5 tệ tiềnthừa.我找你五块钱。Wǒ zhǎo nǐ wǔ kuàiqián.92Đây là loại gì?这是什么?Zhè shì shénme?93Đây là sách.这是书。Zhè shì shū.94Đây là sách gì?这是什么书?Zhè shì shénme shū?80Trang 8 95Đây là sách giờ Trung.这是汉语书。Zhè shì hànyǔ shū.96Đây là sách giờ đồng hồ Trungcủa ai?这是谁的汉语书?Zhè shì shuí de hànyǔshū?97Đây là sách giờ đồng hồ Trungcủa tôi.这是我的汉语书。Zhè shì wǒ de hànyǔ shū.98Đây là sách giờ Trungcủa cô giáo của tôi.这是我的老师的汉语书。Zhè shì wǒ de lǎoshī dehànyǔ shū.99Kia là mẫu gì?那是什么?Nà shì shénme?100Kia là tạp chí.那是杂志。Nà shì zázhì.Trang 9 Biên tập: học tập Tiếng Trung Quốc3000 CÂUĐÀM THOẠITIẾNG TRUNGPHẦN 01http://hoctiengtrungquoc.onlinehttp://facebook.com/hoctiengtrungquoc